เกี่ยวกับฝ่ายวิชาการ

           ฝ่ายวิชาการ สกว. ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการวิจัยพื้นฐานที่เป็นรากฐานของงานวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างฐานที่แข็งแกร่งในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต โดยเริ่มให้การสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ตามด้วย ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) และทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) ในปี พ.ศ. 2538 และในปี พ.ศ. 2540 ได้สนับสนุนทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ซึ่งต่อมาเรียกว่า ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่...

 


ผลการพิจารณาทุนวิจัย
ฝ่ายวิชาการ 


doc

 

 

E-meeting15

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  • 1
  • 2
  • 3
TRF
Biodata
RRI

ข่าวกิจกรรม

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

ผอ. สกว. เปิดงานประชุมประจำปีทุนศาสตราจา…

01-05-2015

ผอ. สกว. เปิดงานประชุมประจำปีทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สาขา Neuroscience

ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดงานประชุมประจำปีทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สาขา Neuroscience ของ ศ.ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ เรื่อง "Melatonin and other factors as the potentially useful agents in attenuating brain...

Read more

งานแถลงข่าวเปิดตัวผู้รับทุนศาสตราจารย์วิ…

01-12-2014

งานแถลงข่าวเปิดตัวผู้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2557

        19 พฤศจิกายน 2557 --- ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2557 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยอาวุโสที่มีผลงานดีเด่นสูงสุดของประเทศในสาขาวิชาต่าง...

Read more

การพัฒนาการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาส…

08-07-2014

การพัฒนาการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม

            แผนยุทธศาสตร์ใหม่ สกว. มุ่งเน้นการเพิ่มทุนวิจัย สร้างนักวิจัย และผลงานวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม มีเป้าหมายที่จะเพิ่มการสนับสนุนทุนวิจัยในสาขานี้จากเดิมร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 30 ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสนทนาเพื่อต่อยอดทางความคิดกับนักวิจัยอาวุโส กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Read more

พระราชทานโล่เกียรติยศ

21-06-2014

พระราชทานโล่เกียรติยศ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศ. นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และเมธีวิจัยอาวุโส สกว. เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติยศ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 21 พ.ค.57

Read more

การปฐมนิเทศผู้รับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่น…

11-06-2014

การปฐมนิเทศผู้รับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2557

วันที่ 11 มิ.ย. 57 ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร ฝ่ายวิชาการ สกว. จัดให้มีการปฐมนิเทศผู้รับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2557 เพื่อต้องการให้หัวหน้าโครงการได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ หลักเกณฑ์การดำเนินงานวิจัยและการใช้งบประมาณอย่างถูกต้อง ตลอดจนข้อควรปฏิบัติต่างๆ ของหัวหน้าโครงการวิจัยระหว่างการรับทุน

Read more