เกี่ยวกับฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ สกว. ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการวิจัยพื้นฐานที่เป็นรากฐานของงานวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างฐานที่แข็งแกร่งในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต โดยเริ่มให้การสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ตามด้วย ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) และทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) ในปี พ.ศ. 2538 และในปี พ.ศ. 2540 ได้สนับสนุนทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ซึ่งต่อมาเรียกว่า ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่...

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  • 1
  • 2
  • 3
TRF
Biodata
RRI

Multi Mentoring System

Multi Mentoring SystemMulti Mentoring SystemMulti Mentoring System