ดาวน์โหลดรายละเอียดทุนประจำปี 2557 ( ประเภทไฟล์ doc และ pdf โดยคลิกที่รูปภาพตามประเภทไฟล์ที่ต้องการ )

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG)
ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)
ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG)

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 15/08/2556

ขั้นตอนการสมัครทุน
1. ลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่เมนูเข้าสู่ระบบ หากท่านเคยเป็นสมาชิก Biodata แล้วสามารถใช้ User
name และ Password ของ Biodata
เข้าสู่ระบบสมัครทุน
2. กรอกข้อมูลส่วนตัว ผลงานตีพิมพ์ การศึกษา และกดยืนยันข้อมูลเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการ
สมัครขอรับทุน
หากท่านเคยกรอกข้อมูลดังกล่าวใน Biodata แล้วท่านสามารถแก้ไขและเพิ่มเติมประวัติ
ส่วนตัวได้
3. เข้าสู่เมนูสมัครทุน เพื่อเลือกประเภททุนที่ต้องการสมัคร
4. กรอกข้อมูลการสมัครทุนให้ครบถ้วน พร้อมกดปุ่มบันทึกทุกหน้าจอ
5. ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่เมนูตรวจสอบสถานะทุน
6. ระบบการสมัครทุนจะอนุญาตให้ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลได้ที่เมนูแก้ไขข้อเสนอโครงการ ได้ภายใน 7
วัน
นับจากวันที่ Upload ข้อเสนอโครงการครั้งแรก เช่น ยื่นวันที่ 30 กันยายน 2556 สามารถแก้ไขได้จนถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2556 เป็นต้น

 • » ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG)
  • โทร : 0 2278 8249 e-mail : varisara@trf.or.th
   โทร : 0 2278 8254 e-mail : saengpetch@trf.or.th
   โทร : 0 2278 8255 e-mail : kanchanit@trf.or.th
   โทร : 0 2278 8256 e-mail : paemala@trf.or.th
   โทร : 0 2278 8260 e-mail : siripat@trf.or.th
 • » ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)
  • โทร : 0 2278 8253
   e-mail : chonnapa@trf.or.th
 • » ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG)
  • โทร : 0 2278 8252
   e-mail : sujaree@trf.or.th

แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ หรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานได้ที่ e-mail : pailin@trf.or.th หรือ โทร 02-278-8200 ต่อ 8315
ประกาศ
ทุนฝ่ายวิชาการ