โครงการ เรื่อง “น้ำเชื้อสุกรแช่แข็งสำหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร”

2553-2-01โดย ศ. น.สพ. ดร.มงคล เตชะกำพุ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การพัฒนาเทคโนโลยีการแช่แข็งน้ำเชื้อในสุกรอย่างครบวงจรเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยการผสมเทียมแบบสอดท่อเข้าตัวมดลูก และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกรแช่แข็ง ความสำเร็จหลังนำไปผสมเทียมในแม่สุกร อัตราการผสมติด ตั้งท้องและคลอดลูกหลังผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อแช่แข็ง ซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ที่เสริมศักยภาพการผลิตสุกร และการป้องกันโรค โดยบริษัทผู้ค้าสุกรในประเทศให้ความสนใจนำงานวิจัยนี้ไปใช้กับศูนย์ผลิตน้ำเชื้อ เพื่อประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรมเลี้ยงสุกรในประเทศ และการนำสายพันธุ์เข้าไปยังต่างประเทศในรูปการค้าขายน้ำเชื้อต่อไป ซึ่งคิดเป็นมูลค่าจะได้สูงกว่าการค้าขายด้วยน้ำเชื้อสดประมาณ 1 เท่า อีกทั้งมีความเป็นไปได้ในการส่งออกพันธุ์ไปยังต่างประเทศ เช่น จีน เวียดนาม กัมพูชา

Read more...

โครงการ เรื่อง “โครงการการควบคุมขบวนการผ่าตัดกระดูกรองรับฟันทั้งสามมิติโดยการใช้ทวินแทรกดิสแทรกชั่นร่วมกับการใช้หมุดเกลียวขนาดเล็กทางทันตกรรมจัดฟัน”

2553-1-01โดย ทพ. ดร.เอดวาร์ดโด ยูโก้ ซูซูกิ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประดิษฐ์เครื่องมือทวินแทรกดิสแทรกชั่น ร่วมกับการใช้หมุดเกลียวขนาดเล็กทางทันตกรรมจัดฟัน จากหลักการของรางรถไฟเหาะตีลังกา ซึ่งลดระยะเวลาในการผ่าตัดและค่ารักษาได้กว่า 100,000 บาทต่อราย รวมทั้งพัฒนากลไกในการวัดและปรับแรงยืดกระดูกรองรับฟันและใบหน้าเป็นครั้งแรก จากความรู้พื้นฐานเรื่องการวัดแรงดึงของสายเคเบิลขององค์การ NASA ซึ่งช่วยลดความเจ็บปวดของผู้ป่วย และเกิดการสร้างกระดูกใหม่ที่ดีมากยิ่งขึ้นปัจจุบันได้รักษาผู้ป่วยที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเผยแพร่ความรู้แก่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

Read more...