โครงการ เรื่อง “การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง และการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ”

2554-1-02โดย ศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

             การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงและการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ โดยศึกษาเกี่ยวกับซูริมิและเจลซูริมิของปลาผิวน้ำซึ่งมีเนื้อดำสูง เช่น ปลาเมคเคอเรลหลายชนิดที่จับได้ในภาคใต้ของประเทศไทย รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับโปรตีเอสจากพืช เช่น ยางต้นรัก และสารยับยั้งโปรตีเอสจากเมล็ดถั่วต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการใช้ประโยชน์สำหรับการแปรรูปสัตว์น้ำ ผลการวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำของไทย รวมทั้งพัฒนาทีมวิจัยที่มีความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนางานวิจัยของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนและแข่งขันในตลาดโลกได้

Read more...

โครงการ เรื่อง “การศึกษาชนิดสุ่มแบบเปิดเพื่อเปรียบเทียบยาต้านไวรัสสูตรที่มีอีฟาวิเรนซ์กับสูตรที่มีเนวิราพีนในผู้ป่วยเอชไอวีที่กำลังได้รับยาไรแฟมปิซินร่วมด้วย”

2554-2-01โดย นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

             การศึกษาสูตรยาต้านไวรัสในผู้ป่วยเอชไอวีที่เป็นวัณโรคร่วมด้วย พบว่าสูตรที่มียาอีฟาไวเรนซ์เป็นส่วนประกอบมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าสูตรยาที่มีเนวิราพีนเป็นส่วนประกอบเมื่อต้องใช้ร่วมกับยารักษาวัณโรค และควรมีการปรับเพิ่มขนาดยาอีฟาไวเรนซ์จากขนาดปกติ 600 มิลลิกรัมต่อวัน เป็น 800 มิลลิกรัมต่อวันในกรณีที่ผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวมากกว่า 60 กิโลกรัม เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากยารักษาวัณโรค ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยแรกในโลกที่มีการเปรียบเทียบยาทั้งสองชนิด ผลการวิจัยนี้ได้ถูกนำไปอ้างอิงในแนวทางการรักษาผู้ป่วยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการรักษาผู้ป่วย

Read more...