โครงการ เรื่อง “สรีรวิทยาทางไฟฟ้าและพยาธิสรีรวิทยาของหัวใจ”

2555-3-01โดย ศ. ดร. นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            ค้นพบกลไกการนำเหล็กเข้าสู่หัวใจในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียเป็นครั้งแรกของโลก โดยพบว่าในหัวใจของผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย จะมีช่องทางการนำเข้าของเหล็กเข้าสู่หัวใจที่โดยทั่วไปจะไม่พบในหัวใจที่เป็นปกติ การค้นพบช่องทางใหม่นี้จะสามารถนำไปสู่การพัฒนายาป้องกันการนำเหล็กเข้าสู่หัวใจได้ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะทำให้สามารถนำไปใช้ในการป้องกันการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวจากการมีเหล็กสะสมมากเกินในหัวใจ ซึ่งจะทำให้ลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้อย่างมาก และยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวจากภาวะเหล็กเกินนี้อีกด้วย

Read more...

โครงการ เรื่อง “กลไกการซ่อมแซมหลอดเลือดและการฟื้นฟูเนื้อไตในโรคไตอักเสบจากเบาหวานชนิดสอง: กลยุทธ์การรักษาป้องกันเพื่อลดจำนวนไตวายเรื้อรังขั้นสุดท้าย”

2555-2-01โดย ศ. พญ.นริสา  ฟูตระกูล  สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            การศึกษายุทธวิธีการรักษาแนวใหม่ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ไตเสื่อมไม่มาก ซึ่งจะสามารถแก้ไขภาวะไตขาดเลือด และฟื้นฟูการทำงานของไตได้ จึงหลีกเลี่ยงภาวะไตวาย การฟอกไต หรือการผ่าตัดเปลี่ยนไตได้ และโครงการได้เสนอดัชนีคัดกรองโรคไตใหม่ อาทิ 1) อัตรากรองสารไต  2) ดัชนี fractional excretion ของแมกนีเซียม (FE Mg) ที่สัมพันธ์กับการตายของเนื้อไต เป็นต้น ซึ่งสามารถคัดกรองผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ไตเสื่อมไม่มากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ไม่สามารถตรวจพบได้ภายใต้เวชปฏิบัติทั่วไปในปัจจุบัน  ทั้งนี้เพื่อสามารถรักษาป้องกันภาวะโรคหลอดเลือดจุลภาคไตได้อย่างทันท่วงที และหยุดยั้งการดำเนินโรคสู่ภาวะไตวายเรื้อรังขั้นสุดท้ายได้

Read more...

โครงการเรื่อง “พัฒนาเครื่องสังเคราะห์ฟิล์มบางของโลหะออกไซด์โดยกระบวนการสปาร์ค”

2555-1-01โดย รศ. ดร.พิศิษฐ์  สิงห์ใจ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            การพัฒนาเครื่องสังเคราะห์ฟิล์มบางของโลหะออกไซด์โดยกระบวนการสปาร์ค ซึ่งมีจุดเด่นที่สามารถเคลือบฟิล์มบางของโลหะออกไซด์โดยไม่ต้องใช้ปั๊มสุญญากาศ และสามารถขยายขนาดพื้นที่ผิวเคลือบโดยการเพิ่มจำนวนหัวสปาร์คเรียงกันเป็นแถวยาวมากขึ้น  เป็นเทคโนโลยีนาโนและนวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการเคลือบพื้นผิวขนาดใหญ่ โดยเฉพาะวัสดุก่อสร้าง เช่น กระจกทำความสะอาดตัวเอง นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบให้เป็นเครื่องเคลือบฟิล์มบางแบบพกพาได้ด้วย ซึ่งสามารถเคลือบผิวโลหะออกไซด์โดยเฉพาะฟิล์มบางของ TiO2 บนแผ่นกระจก หรือบานกระจกหน้าต่างโดยไม่ต้องถอดออกจากกรอบของตัวอาคาร ประการสำคัญเทคโนโลยีการเคลือบฟิล์มบางโดยกระบวนการสปาร์คนี้สามารถนำไปเคลือบผิวโลหะออกไซด์ตัวอื่นๆ ได้ด้วย จึงสามารถใช้งานได้หลากหลายในวงกว้าง สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ลดการนำเข้า และน่าจะเป็นสินค้าส่งออกได้ด้วย เพราะมีข้อได้เปรียบในเรื่องของต้นทุนที่ต่ำกว่าเทคโนโลยีที่ใช้ระบบสุญญากาศ

Read more...