โครงการเรื่อง “พัฒนาเครื่องสังเคราะห์ฟิล์มบางของโลหะออกไซด์โดยกระบวนการสปาร์ค”

2555-1-01โดย รศ. ดร.พิศิษฐ์  สิงห์ใจ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            การพัฒนาเครื่องสังเคราะห์ฟิล์มบางของโลหะออกไซด์โดยกระบวนการสปาร์ค ซึ่งมีจุดเด่นที่สามารถเคลือบฟิล์มบางของโลหะออกไซด์โดยไม่ต้องใช้ปั๊มสุญญากาศ และสามารถขยายขนาดพื้นที่ผิวเคลือบโดยการเพิ่มจำนวนหัวสปาร์คเรียงกันเป็นแถวยาวมากขึ้น  เป็นเทคโนโลยีนาโนและนวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการเคลือบพื้นผิวขนาดใหญ่ โดยเฉพาะวัสดุก่อสร้าง เช่น กระจกทำความสะอาดตัวเอง นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบให้เป็นเครื่องเคลือบฟิล์มบางแบบพกพาได้ด้วย ซึ่งสามารถเคลือบผิวโลหะออกไซด์โดยเฉพาะฟิล์มบางของ TiO2 บนแผ่นกระจก หรือบานกระจกหน้าต่างโดยไม่ต้องถอดออกจากกรอบของตัวอาคาร ประการสำคัญเทคโนโลยีการเคลือบฟิล์มบางโดยกระบวนการสปาร์คนี้สามารถนำไปเคลือบผิวโลหะออกไซด์ตัวอื่นๆ ได้ด้วย จึงสามารถใช้งานได้หลากหลายในวงกว้าง สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ลดการนำเข้า และน่าจะเป็นสินค้าส่งออกได้ด้วย เพราะมีข้อได้เปรียบในเรื่องของต้นทุนที่ต่ำกว่าเทคโนโลยีที่ใช้ระบบสุญญากาศ