โครงการ เรื่อง “กลไกการซ่อมแซมหลอดเลือดและการฟื้นฟูเนื้อไตในโรคไตอักเสบจากเบาหวานชนิดสอง: กลยุทธ์การรักษาป้องกันเพื่อลดจำนวนไตวายเรื้อรังขั้นสุดท้าย”

2555-2-01โดย ศ. พญ.นริสา  ฟูตระกูล  สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            การศึกษายุทธวิธีการรักษาแนวใหม่ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ไตเสื่อมไม่มาก ซึ่งจะสามารถแก้ไขภาวะไตขาดเลือด และฟื้นฟูการทำงานของไตได้ จึงหลีกเลี่ยงภาวะไตวาย การฟอกไต หรือการผ่าตัดเปลี่ยนไตได้ และโครงการได้เสนอดัชนีคัดกรองโรคไตใหม่ อาทิ 1) อัตรากรองสารไต  2) ดัชนี fractional excretion ของแมกนีเซียม (FE Mg) ที่สัมพันธ์กับการตายของเนื้อไต เป็นต้น ซึ่งสามารถคัดกรองผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ไตเสื่อมไม่มากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ไม่สามารถตรวจพบได้ภายใต้เวชปฏิบัติทั่วไปในปัจจุบัน  ทั้งนี้เพื่อสามารถรักษาป้องกันภาวะโรคหลอดเลือดจุลภาคไตได้อย่างทันท่วงที และหยุดยั้งการดำเนินโรคสู่ภาวะไตวายเรื้อรังขั้นสุดท้ายได้

 

 

2555-2-02

ศ. พญ.นริสา  ฟูตระกูล (ซ้าย)