โครงการ เรื่อง “สรีรวิทยาทางไฟฟ้าและพยาธิสรีรวิทยาของหัวใจ”

2555-3-01โดย ศ. ดร. นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            ค้นพบกลไกการนำเหล็กเข้าสู่หัวใจในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียเป็นครั้งแรกของโลก โดยพบว่าในหัวใจของผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย จะมีช่องทางการนำเข้าของเหล็กเข้าสู่หัวใจที่โดยทั่วไปจะไม่พบในหัวใจที่เป็นปกติ การค้นพบช่องทางใหม่นี้จะสามารถนำไปสู่การพัฒนายาป้องกันการนำเหล็กเข้าสู่หัวใจได้ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะทำให้สามารถนำไปใช้ในการป้องกันการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวจากการมีเหล็กสะสมมากเกินในหัวใจ ซึ่งจะทำให้ลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้อย่างมาก และยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวจากภาวะเหล็กเกินนี้อีกด้วย