การศึกษาฤทธิ์ของ “cyclin D1-CDK4” ในกระบวนการตอบสนองหลังจาก เกิดการทำลายของ DNA

trfaward-06-02โดย ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัยภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ

งานวิจัยนี้มีความโดดเด่นที่การผสมผสานเทคโนโลยีล่าสุด เข้ากับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในแขนงต่าง ๆ จนนำไปสู่การค้นพบในรายละเอียดของกลไกที่โปรตีนชนิดนี้ใช้ในการก่อมะเร็ง และได้ออกแบบสูตรการรักษาใหม่ รวมถึงยังพิสูจน์ได้ว่าได้ผลจริงในการรักษา และในด้านสาธารณชนพบว่า มีความสนใจในงานวิจัยนี้เป็นจำนวนมาก และถูกเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ ในประเทศและทั่วโลก

 

Read more...

การพัฒนาหน่วยแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์ ออกจากก๊าซชีวภาพหรือก๊าซธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการ “เมมเบรนคอนแทคเตอร์"

trfaward-07-01โดย ศ.ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะ

 

โครงการนี้ได้พัฒนาหน่วยเมมเบรนคอนแทคเตอร์เพื่อปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ และก๊าซธรรมชาติระดับห้องปฏิบัติการ รวมถึงวิธีการดัดแปรเมมเบรนที่มีคุณสมบัติ (ความไม่ชอบน้ำ) ที่ดีขึ้น เพื่อป้องกันการเปียกของเมมเบรน ได้ศึกษาผลของตัวแปรต่าง ๆ ต่อสมรรถนะของกระบวนการอย่างครบถ้วนในเชิงลึก ตลอดจนการออกแบบกระบวนการเพื่อการขยายขนาดซึ่งยังไม่มีการศึกษาและตีพิมพ์มาก่อน นับเป็นผลงานใหม่ในเชิงวิชาการที่สำคัญและมีประโยชน์ต่อนักวิจัยในสาขานี้

Read more...

การศึกษาคุณลักษณะและความสัมพันธ์ของ “ฮอร์โมนที่ควบคุมการหลั่งกับฮอร์โมนที่กระตุ้นต่อมสืบพันธุ์ของกุ้งและปู” กับการประยุกต์ใช้ในระบบเพาะเลี้ยง

trfaward-08-02โดย ศ.ดร.ประเสริฐ โศภนภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะ

งานวิจัยได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ทำให้เห็นภาพรวมและแนวคิดชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะการค้นพบวงจรเครือข่ายและความสัมพันธ์ของสารสื่อประสาท ฮอร์โมนประสาท และฮอร์โมนเพศ ที่ควบคุมการพัฒนาของรังไข่และการสร้างเซลล์ไข่ ภายใต้การกำกับของEye-Brain/Thoracic ganglion-Ovary axisและการพัฒนาของต่อมอัณฑะและการสร้างเซลล์ อสุจิภายใต้การกำกับของEye-Brain/Thoracic ganglion-Andronic gland-Testis axisนอกจากนี้ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ โดยเฉพาะการใช้ฮอร์โมนช่วยกระตุ้นประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ และการผลิตเซลล์สืบพันธุ์ของแม่พันธุ์กุ้งโดยไม่ต้องตัดตา ได้แก่ การใช้ฮอร์โมนgonadotropin-releasing hormone (GnRH)และprostaglandin E2 (PGE2) ส่วนในพ่อพันธุ์ก็สามารถใช้ฮอร์โมนGnRHกระตุ้นการพัฒนาของอัณฑะและการผลิตเซลล์อสุจิได้เช่นกัน

 

Read more...

“การผลิตแอนติบอดี” สำหรับรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี และการสร้างฟาจไลบราลีที่ดิสเพลย์มินิบอดีหรือนาโนบอดี

trfaward-09-01.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา  ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะ

โดยในการวิจัย คณะผู้วิจัยได้ผลิตโปรตีนทั้งสามชนิดแบบรีคอมบิแนนท์ ที่พิสูจน์ยืนยันได้ว่ามีกิจกรรมเอนไซม์เช่นเดียวกับโปรตีนในอนุภาคของไวรัสขึ้นสำเร็จ และได้นำโปรตีนเหล่านี้ไปใช้เป็นแอนติเจนในกระบวนการฟาจไบโอแพนนิง เพื่อคัดเลือกฟาจที่จับกับแอนติเจนเหล่านี้ออกจากคลังฟาจที่ดิสเพลย์แอนติบอดีสายเดี่ยวของคน (human ScFv phage display library) และคลังฟาจที่แสดงแอนติบอดีจิ๋ว/นาโนบอดีชนิดฮิวแมนไนซ์ (humanized VH/VHH/nanobody phage display library) จากนั้นนำฟาจแต่ละโคลนไปใส่เข้าในแบคทีเรียชนิดอีโคไล แล้วนำอีโคไลไปเพาะเลี้ยงพร้อมเหนี่ยวนำให้ผลิตแอนติบอดีสายเดี่ยวของคนและฮิวแมนไนซ์นาโนบอดีออกมา ซึ่งแอนติบอดีเหล่านี้สามารถยับยั้งโปรตีเอส เฮลิเคส และโพลีเมอเรสของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีได้อย่างดี

Read more...