“การผลิตแอนติบอดี” สำหรับรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี และการสร้างฟาจไลบราลีที่ดิสเพลย์มินิบอดีหรือนาโนบอดี

trfaward-09-01.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา  ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะ

โดยในการวิจัย คณะผู้วิจัยได้ผลิตโปรตีนทั้งสามชนิดแบบรีคอมบิแนนท์ ที่พิสูจน์ยืนยันได้ว่ามีกิจกรรมเอนไซม์เช่นเดียวกับโปรตีนในอนุภาคของไวรัสขึ้นสำเร็จ และได้นำโปรตีนเหล่านี้ไปใช้เป็นแอนติเจนในกระบวนการฟาจไบโอแพนนิง เพื่อคัดเลือกฟาจที่จับกับแอนติเจนเหล่านี้ออกจากคลังฟาจที่ดิสเพลย์แอนติบอดีสายเดี่ยวของคน (human ScFv phage display library) และคลังฟาจที่แสดงแอนติบอดีจิ๋ว/นาโนบอดีชนิดฮิวแมนไนซ์ (humanized VH/VHH/nanobody phage display library) จากนั้นนำฟาจแต่ละโคลนไปใส่เข้าในแบคทีเรียชนิดอีโคไล แล้วนำอีโคไลไปเพาะเลี้ยงพร้อมเหนี่ยวนำให้ผลิตแอนติบอดีสายเดี่ยวของคนและฮิวแมนไนซ์นาโนบอดีออกมา ซึ่งแอนติบอดีเหล่านี้สามารถยับยั้งโปรตีเอส เฮลิเคส และโพลีเมอเรสของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีได้อย่างดี

 

 

จากการทดสอบด้วยกรรมวิธีหลายกรรมวิธี จากนั้นคณะผู้วิจัยได้ทำให้แอนติบอดีสายเดี่ยวของคนและฮิวแมนไนซ์นาโนบอดีสามารถเข้าไปทำงานในเซลล์ได้ (ทำให้เป็นcell penetrable antibodies หรือtransbodies) โดยการเชื่อมต่อยีนของแอนติบอดีเหล่านี้ในระดับโมเลกุลเข้ากับcell penetrating peptide คือ เพนิทราทิน (penetartin) จากการทดสอบ ความสามารถของtransbodies เหล่านี้ พบว่าไม่เป็นพิษต่อเซลล์และสามารถเข้าไปจับกับเอนไซม์เป้าหมายของไวรัสในเซลล์ที่ติดเชื้อ จนเป็นผลยับยั้งการเพิ่มปริมาณของไวรัส ซึ่งแอนติบอดีเหล่านี้มีศักยภาพสูงในการนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้รักษาโรคตับอักเสบซีแนวใหม่ต่อไป

 

 

นอกจากนี้คณะผู้วิจัยยังได้สร้างnanobody phage display library ใหม่และผลิตhumanized-nanobodies ชนิดที่เข้าเซลล์ได้ ต่อโปรตีนพีเจ็ด (ไวโรพอริน) ของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีเพิ่มเติมจากที่เสนอไว้ในโครงการฯ รวมทั้งได้มีการพัฒนานักวิจัยหลังปริญญาเอก และผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอกและปริญญาโทจำนวนมากด้วย

 

trfaward-09-02

.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา  และ คณะผู้วิจัย