การศึกษาคุณลักษณะและความสัมพันธ์ของ “ฮอร์โมนที่ควบคุมการหลั่งกับฮอร์โมนที่กระตุ้นต่อมสืบพันธุ์ของกุ้งและปู” กับการประยุกต์ใช้ในระบบเพาะเลี้ยง

trfaward-08-02โดย ศ.ดร.ประเสริฐ โศภนภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะ

งานวิจัยได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ทำให้เห็นภาพรวมและแนวคิดชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะการค้นพบวงจรเครือข่ายและความสัมพันธ์ของสารสื่อประสาท ฮอร์โมนประสาท และฮอร์โมนเพศ ที่ควบคุมการพัฒนาของรังไข่และการสร้างเซลล์ไข่ ภายใต้การกำกับของEye-Brain/Thoracic ganglion-Ovary axisและการพัฒนาของต่อมอัณฑะและการสร้างเซลล์ อสุจิภายใต้การกำกับของEye-Brain/Thoracic ganglion-Andronic gland-Testis axisนอกจากนี้ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ โดยเฉพาะการใช้ฮอร์โมนช่วยกระตุ้นประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ และการผลิตเซลล์สืบพันธุ์ของแม่พันธุ์กุ้งโดยไม่ต้องตัดตา ได้แก่ การใช้ฮอร์โมนgonadotropin-releasing hormone (GnRH)และprostaglandin E2 (PGE2) ส่วนในพ่อพันธุ์ก็สามารถใช้ฮอร์โมนGnRHกระตุ้นการพัฒนาของอัณฑะและการผลิตเซลล์อสุจิได้เช่นกัน

 

 

  

 

trfaward-08-04

.ดร.ประเสริฐ โศภน