การพัฒนาหน่วยแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์ ออกจากก๊าซชีวภาพหรือก๊าซธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการ “เมมเบรนคอนแทคเตอร์"

trfaward-07-01โดย ศ.ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะ

 

โครงการนี้ได้พัฒนาหน่วยเมมเบรนคอนแทคเตอร์เพื่อปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ และก๊าซธรรมชาติระดับห้องปฏิบัติการ รวมถึงวิธีการดัดแปรเมมเบรนที่มีคุณสมบัติ (ความไม่ชอบน้ำ) ที่ดีขึ้น เพื่อป้องกันการเปียกของเมมเบรน ได้ศึกษาผลของตัวแปรต่าง ๆ ต่อสมรรถนะของกระบวนการอย่างครบถ้วนในเชิงลึก ตลอดจนการออกแบบกระบวนการเพื่อการขยายขนาดซึ่งยังไม่มีการศึกษาและตีพิมพ์มาก่อน นับเป็นผลงานใหม่ในเชิงวิชาการที่สำคัญและมีประโยชน์ต่อนักวิจัยในสาขานี้

 

 

รวมทั้งยังนำไปสู่ความสนใจและร่วมมือกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ที่ประสงค์จะต่อยอดผลงานวิจัยนี้ และได้ร่วมกับหัวหน้าโครงการพัฒนาระบบต้นแบบเมมเบรนคอนแทคเตอร์ที่ความดันสูง/ใช้น้ำเป็นสารละลายดูดกลืน เพื่อลดการใช้สารเคมีและพลังงาน ตลอดจนเป็นระบบที่มีขนาดเล็ก ขณะนี้ระบบได้ผ่านการทดสอบเรื่องความปลอดภัยแล้ว คาดว่าจะเริ่มการทดลองได้ในอนาคตอันใกล้นี้

 

trfaward-07-03

.ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์