งานแถลงข่าวเปิดตัวผู้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2557

   img1 5     19 พฤศจิกายน 2557 --- ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2557 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยอาวุโสที่มีผลงานดีเด่นสูงสุดของประเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ อันจะนำไปสู่การสร้างศักยภาพเชิงปัญญาระยะยาวของประเทศ และผลิตผลงานที่มีคุณภาพในระดับสากล ตลอดจนกระตุ้นให้สังคมตระหนักและมองเห็นความสำคัญและประโยชน์ของงานวิจัย ซึ่งในทศวรรษใหม่ สกว.จะมุ่งสู่การการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยใช้กลไกในการให้ทุนวิจัยเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

            สำหรับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสระดับศาสตราจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นให้ได้มีโอกาสพัฒนาและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบทางวิชาการสูง หรือมีศักยภาพสูงมากในการนำไปประยุกต์เพื่อให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ หรือสร้างผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ โดยรายชื่อผู้รับทุน “ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1)   ศ. ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ สาขาประสาทวิทยาศาสตร สังกัดศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 2) ศ. ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ สาขาสรีรวิทยา สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3) ศ. นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา สังกัด ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4) ศ. ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ สาขาเคมีอินทรีย์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            ส่วนทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสให้สร้างนักวิจัยใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการสูง และเพื่อเป็นเกียรติในฐานะที่ได้สร้างผลงานดีเด่นมาตลอดชีวิต ผู้ที่ได้รับทุนนี้เรียกว่า  “เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ซึ่งนอกจากจะมีผลงานในอดีตและเป็นแบบอย่างนักวิจัยที่ดีแล้ว ยังเป็นผู้มีพลังที่จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูงได้ต่อไปอีก รวมทั้งความมุ่งมั่นที่จะสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ต่อไปอีกในอนาคต  สกว.ได้ริเริ่มให้มีทุนประเภทนี้ตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับทุนรวม 19 รุ่น จำนวน 235 ทุน ผลงานที่ผ่านมาของเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งทั้งในด้านการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และการผลิตผลงานคุณภาพสูง

รายชื่อเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2557 จำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย 1) ศ. ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล สาขาเคมีวิเคราะห์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) ศ. ดร.สุเทพ สวนใต้ สาขาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3) รศ. ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4) รศ. น.สพ. ดร.อลงกร อมรศิลป์ สาขาสัตวแพทยสาธารณสุข สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5) ศ. นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม สาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6) ศ. ดร.โสพิศ วงศ์คำ สาขาชีวเคมีทางการแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7) ศ. ดร. นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล สาขาไวรัสวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 8) ศ. ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ สาขาสรีรวิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 9) ศ. ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ สาขาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10) ศ. ดร.สุเมธ ชวเดช สาขาวิศวกรรมเคมี สังกัดวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11) ศ. ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 12) ศ. ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน สาขาประชากรศาสตร์ สังกัดสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในโอกาสนี้ ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เสวนาพิเศษเรื่อง “ความคาดหวังของสังคมต่อศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ว่านักวิจัยต้องเป็นแฟนพันธุ์แท้ที่ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง คือ เป็นแฟนของงานวิชาการ รวมถึงแฟนพันธุ์แท้ที่เชื่อว่างานวิจัยจะสามารถช่วยสังคมได้ เชื่อว่าทุกรัฐบาลในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเริ่มตอบสนองความต้องการของแฟนพันธุ์แท้งานวิจัยด้วยการสนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัย รัฐบาลนี้ก็เช่นกันมีแนวสร้างงานวิจัยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในสังคม ต้องให้เวลาเพราะอาจยังไม่เต็มที่เนื่องด้วยรัฐบาลอายุสั้น แต่ก็ให้ความสำคัญแม้ยังลงมาไม่เด่นชัดและจะพยายามให้งบวิจัยอย่างน้อยร้อยละ 1 ของจีดีพี จากปัจจุบันร้อยละ 0.3 โดยหวังให้ร้อยละ 30 มาจากภาครัฐ และร้อยละ 70 จากภาคเอกชน นโยบายใหม่คือ ครม.มีมติชัดเจนว่ารัฐวิสาหกิจทั้งหลายมีผลกำไรรวมแสนล้านบาท จึงควรแบ่งผลกำไรร้อยละ 3 เพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยทั่วไปในภาพกว้าง ไม่เฉพาะที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กรของตนเท่านั้น โดยจะร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิญผู้สนใจมาร่วมหารือกันต่อไป ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ให้ความสนใจงานวิจัยเช่นกัน จากการศึกษาดูงานในต่างประเทศ อาทิ ภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นอยากมาลงทุนที่ไทยแต่ต้องมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและผลผลิตทางด้านเทคโนโลยี นอกจากนี้ในการประชุม ครม.ล่าสุดยังหารือเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษาผ่านดาวเทียม

สำหรับหน่วยงานวิจัยเช่น สกว. นับว่าเปลี่ยนรูปแบบของการสนับสนุนการวิจัยอย่างสิ้นเชิง มีความคล่องตัวมากขึ้นและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ขณะนี้อยู่ในช่วงที่สองของการสนับสนุนการวิจัยที่ยังต้องการการสนับสนุนงบประมาณมากขึ้น สกว.ต้องปรับเปลี่ยนให้งานวิจัยสามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น โดยเชื่อมโยงกับงานวิจัยที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนา ในระยะต่อไปเชื่อว่าภาคเอกชนจะให้ความสนใจงานวิจัยมากขึ้นตามลำดับ โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีจากรัฐร้อยละ 300 ดังนั้น สกว.จะต้องพิจารณาความร่วมมือกับภาคเอกชน

ในศตวรรษนี้นักวิจัยควรจะเป็นการแก้ปัญหาของโลกในเรื่องใหญ่ ๆ เช่น วัคซีนป้องกันโรคที่สำคัญในแถบแอฟริกา ความหิวโหย ศัตรูพืชและมนุษย์ สำหรับประเทศไทยอาจจะเป็นเรื่อง “ท้าทายไทย” เพื่อแก้ปัญหาของประเทศ เข้าเป็นหุ้นส่วนของประเทศต่าง ๆ ที่งานวิจัยพัฒนาแล้ว ซึ่งรัฐวิสาหกิจและเอกชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย และอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้านวัฒนธรรมการให้เพื่อสาธารณะ นอกเหนือจากการสร้างวัดและโรงพยาบาล โดยอาจตั้งเป็นมูลนิธิที่สนับสนุนงานวิจัยโดยเฉพาะ ทั้งนี้คาดหวังว่าผู้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2557 จะมีงานวิจัยที่ส่งผลต่อแวดวงวิชาการและความท้าทายในการนำงานวิจัยไปสู่สังคม อยากเห็นเพื่อนนักวิจัยทำงานเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ ที่มีส่วนในการนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น แหล่งพลังงานใหม่ การรักษาโรค ระบบบริการสุขภาพ ได้ประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป

 

วิดิทัศน์เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี 2557


การแสดงเดี่ยวเปียโนเพลงไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2556


กล่าวเปิดงาน โดย ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว.


สนทนากับผู้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี พ.ศ. 2557 


สนทนากับผู้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2557 


เสวนาพิเศษกับศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี


 

 img1 2

ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

img1 1

สัมภาษณ์ศ.วิจัยดีเด่น

 

img1 6

สัมภาษณ์เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

 

img1 4

ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี 

 

img1 3

ศ.วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส สกว.

 

 

 

 

 

เรียบเรียงเนื้อหา: นิธิปรียา จันทวงษ์