ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม

  เอกสารทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ และ ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

bullet-orange  รายงานความก้าวหน้ารอบ 6, 18 เดือน  document-save Download

bullet-orange  รายงานความก้าวหน้ารอบ 12 เดือน  document-save Download

bullet-orange  รายงานฉบับสมบูรณ์  document-save Download

bullet-orange  รายงานสรุปการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  document-save Download

bullet-orange  รายงานนักวิจัยที่ปรึกษาชาวต่างชาติ  document-save Download

 

  เอกสารทุนพัฒนานักวิจัย

bullet-orange  รายงานความก้าวหน้ารอบ 6, 18 เดือน  document-save Download

bullet-orange  รายงานความก้าวหน้ารอบ 12 เดือน  document-save Download

bullet-orange  รายงานฉบับสมบูรณ์  document-save Download

 

  เอกสารรายงานการเงิน

bullet-orange  รายงานสรุปการเงิน  document-save Download

bullet-orange  ตารางสรุปรายรับ-รายจ่าย  document-save Download

 

  จดหมายขออนุมัติ

bullet-orange  ขออนุมัติครุภัณฑ์  document-save Download

bullet-orange  ขออนุมัติขยายเวลา  document-save Download

bullet-orange  ขออนุมัติขยายเวลาเพิ่มเติม  document-save Download

 

  รายงานสรุปการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

bullet-orange  รายงานสรุปการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  document-save Download

 

  ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

bullet-orange  ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ สกว. ยอมรับ  document-save Download