ทุนวิจัย

ฝ่ายวิชาการมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นฐานความรู้เชิงลึก สร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูงผ่านเส้นทางอาชีพของนักวิจัยตั้งแต่ นักวิจัยรุ่นใหม่ เมธีวิจัย สกว. วุฒิเมธีวิจัย สกว. เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น เพื่อสร้างผลงานวิจัยหรืองานวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล สร้างรากฐานความรู้เพื่อต่อยอดและขยายผลต่อไปในอนาคต โดยผ่านการจัดสรรทุนดังต่อไปนี้

 

1. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

            เป็นทุนที่สนับสนุนโดย สกว. และสถาบันต้นสังกัด มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง และก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น โดยทุนนี้เปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่เกิน 5 ปี ที่ทำงานประจำสังกัดอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศไทย มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เรื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไป สามารถสมัครขอรับทุนได้ ในวงเงินงบประมาณต่อโครงการไม่เกิน 600,000 บาท ระยะเวลาโครงการไม่เกิน 2 ปี ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการไม่เกินเดือนละ 13,000 บาท

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2278 8256, 0 2278 8260

 

 

 

2. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 

            เป็นทุนที่ สกว. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันตันสังกัดได้ร่วมสนับสนุนเพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในสังกัด สกอ. ได้ทำงานวิจัยและผลผลิตผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ โดยหลักเกณฑ์ในการให้ทุน วงเงินทุนวิจัย รวมทั้งระยะเวลาดำเนินการเช่นเดียวกับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2278 8249, 0 2278 8255

 

 

3 . ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)

            เป็นทุนที่สนับสนุนโดย สกว. และสถาบันต้นสังกัด เพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพให้เป็นผู้นำเชิงวิชาการระดับนานาชาติ สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ ผลิตผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่ไม่ใช่ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของผู้เสนอขอรับทุนหรือจดสิทธิบัตร ซึ่งผู้อยู่ในข่ายรับทุนต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ทำงานประจำสังกัดอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศไทย มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ไม่ใช่ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของผู้เสนอขอรับทุนไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สำหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้สมัครต้องมีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) ของ Web of Science และมีค่า impact factor โดยผู้เสนอขอรับทุนต้องเป็นเจ้าของบทความชื่อแรกหรือเป็น corresponding author ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง และไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป งบประมาณโครงการไม่เกิน 1,500,000 บาท ระยะเวลาทำงานวิจัยไม่เกิน 3 ปี ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกย่องเป็น “เมธีวิจัย สกว.” (TRF Research Scholar) 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2278 8253-54

 

 

4. ทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา

            สกว. ร่วมกับ สกอ. และสถาบันต้นสังกัด สนับสนุนทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้อาจารย์ได้มีโอกาสทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและพัฒนางานวิจัยในระดับสูงขึ้น ซึ่งหลักเกณฑ์การให้ทุน วงเงินทุนวิจัยรวมทั้งระยะเวลาดำเนินการเช่นเดียวกับทุนพัฒนานักวิจัย โดยผู้มีคุณสมบัติอยู่ในข่ายรับทุนจะต้องเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในสังกัดของ สกอ.

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2278 8253-54

 

 

5 . ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)

            เป็นทุนวิจัยที่มุ่งเน้นการสนับสนุนนักวิจัยอาชีพให้สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบเชิงวิชาการและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการวิจัยระหว่างนักวิจัยและหน่วยงายวิจัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ผู้อยู่ในข่ายรับทุนนี้ต้องเคยมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ทำในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เรื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และต้องเป็นเจ้าของบทความชื่อแรก ชื่อท้าย หรือเป็น corresponding author โดยไม่นับรวมผลงานวิจัยที่เกิดจากวิทยานิพนธ์ และมีผลรวมของ impact factor อยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้ขึ้นกับสาขาวิชา เช่น มีค่าไม่น้อยกว่า 5.0 สำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์ ไม่น้อยกว่า 2.0 สำหรับวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์ และผู้รับทุนต้องไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไป งบประมาณโครงการไม่เกิน 2,500,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกย่องเป็น “วุฒิเมธีวิจัย สกว.” (TRF Advanced Research Scholar)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2278 8252

 

 

6 . ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)

            สกว. และสถาบันต้นสังกัดได้ร่วมกันสนับสนุนการสร้างทีมวิจัยผ่านทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถ มีจริยธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ให้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการสูงให้แก่ประเทศ โดยเน้นหนักในการพัฒนาทีมงาน พัฒนาผลงาน และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อสร้างศักยภาพเชิงปัญญาระยะยาวของชาติ ผู้รับทุนต้องไม่เป็นผู้บริหารระดับคณบดีขึ้นไป โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกย่องเป็น “เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” (TRF Senior Research Scholar)

            ทุนประเภทนี้ไม่ได้เปิดรับสมัคร แต่ใช้วิธีการสรรหาและเสนอชื่อ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาจากรายชื่อในกลุ่มต่าง ๆ เช่น รายนามศาสตราจารย์ในประเทศไทย รายนามนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น รายนามนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รายนามผู้ได้รางวัลวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รายนามนักวิจัยอาวุโสที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้เสนอรายชื่อ และรายนามคณาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ หลังจากนั้นจะเรียนเชิญนักวิจัยผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม เพื่อ สกว. จะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินและใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุนต่อไป

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2278 8251

 

 

7 . ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

            ทุนนี้สนับสนุนโดย สกว. และสถาบันต้นสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนศาสตราจารย์ระดับแนวหน้าที่มีผลงานวิจัยระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติให้สามารถพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ผลิตองค์ความรู้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางวิชาการ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด หรือก่อประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ อันรวมถึงประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย

            คุณสมบัติของผู้เข้าข่ายรับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นจะต้องเป็นศาสตราจารย์ที่ปฏิบัติงานสอนและงานวิจัยเต็มเวลาในสถาบันอุดมศึกษาของไทย เป็นผู้ที่มีผลงานที่มีคุณภาพสูงสามารถสร้างผลกระทบต่อวงการวิชาการและ/หรือสังคม มีผลงานด้านการวิจัยในสาขาที่เชี่ยวชาญในระดับแนวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ควรได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือผ่านการรับทุนวิจัยหลักอื่นมาแล้ว อาทิ ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นนักวิจัยในระดับแนวหน้าในสาขานั้นอย่างแท้จริง ไม่มีตำแหน่งบริหารตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไปในขณะรับทุน และไม่อยู่ระหว่างรับทุนวิจัยหลักอื่น ๆ เพื่อให้มีเวลาที่จะทุ่มเทให้กับงานวิจัยในโครงการอย่างเต็มที่

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2278 8253

 

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัคร และสมัครออนไลน์ได้ที่ http://academic.trf.or.th