ทุนวิจัย

ฝ่ายวิชาการมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นฐานความรู้เชิงลึก สร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูงผ่านเส้นทางอาชีพของนักวิจัยตั้งแต่ นักวิจัยรุ่นใหม่ เมธีวิจัย สกว. วุฒิเมธีวิจัย สกว. เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น เพื่อสร้างผลงานวิจัยหรืองานวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล สร้างรากฐานความรู้เพื่อต่อยอดและขยายผลต่อไปในอนาคต โดยผ่านการจัดสรรทุนดังต่อไปนี้

1. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRF Grant for New Researcher, TRG)

เป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง และก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น โดยผู้เข้าข่ายรับทุนต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่เกิน 5 ปี หรือไม่เกิน 7 ปี สำหรับผู้ที่เคยได้รับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ หรือ ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลังปริญญาเอก (Postdoc) มาแล้วไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้ต้องทำงานประจำอยู่ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศไทย มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI หรือ SCOPUS มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง หรือมีสิทธิบัตรที่จดทะเบียนในประเทศ หรือต่างประเทศ อย่างน้อย 1 เรื่อง ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในวงเงินงบประมาณต่อโครงการไม่เกิน 600,000 บาท ระยะเวลาโครงการไม่เกิน 2 ปี ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการไม่เกินเดือนละ 13,000 บาท

2. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (Research Grant for New Scholar, MRG)

เป็นทุนที่ สกว. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ร่วมสนับสนุนเพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในสังกัด สกอ. ได้ทำงานวิจัยและผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการให้ทุน วงเงินทุนวิจัย รวมทั้งระยะเวลาดำเนินการเช่นเดียวกับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยผู้มีคุณสมบัติอยู่ในช่วงรับทุนจะต้องเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในสังกัดของ สกอ.

3. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย สกว.) (TRF Research Career Development Grant, RSA)

เป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพให้เป็นผู้นำเชิงวิชาการระดับนานาชาติ สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ ผลิตผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดสู่งานวิจัยประยุกต์เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบาย อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้อยู่ในข่ายรับทุนต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่ใช่ผลงานจากวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สำหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้สมัครต้องมีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCI (Science Citation Index) ของ Web of Science และมีค่า impact factor โดยผู้เสนอขอรับทุนต้องเป็นเจ้าของบทความชื่อแรกหรือเป็น corresponding author ทั้ง 2 เรื่อง และไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไป งบประมาณโครงการไม่เกิน 1,500,000-3,000,000 บาท ระยะเวลาทำงานวิจัยไม่เกิน 3 ปี ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการไม่เกินเดือนละ 20,000-30,000 บาท ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกย่องเป็น “เมธีวิจัย สกว.” (TRF Research Scholar)

4. ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) (TRF Research Team Promotion Grant, RTA)

เป็นทุนวิจัยซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถ มีจริยธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ให้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการสูงให้แก่ประเทศ โดยมุ่งเน้นในการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ พัฒนาทีมงาน และพัฒนาผลงาน เพื่อสร้างศักยภาพเชิงปัญญาระยะยาวของชาติ และเกิดองค์ความรู้ที่สามารถสร้างผลกระทบที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ผู้รับทุนต้องไม่เป็นผู้บริหารระดับคณบดีขึ้นไป โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกย่องเป็น “เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” (TRF Senior Research Scholar)

ทุนประเภทนี้ไม่ได้เปิดรับสมัคร แต่ใช้วิธีการสรรหาและเสนอชื่อ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาจากรายชื่อในกลุ่มต่างๆ เช่น รายนามศาสตราจารย์ในประเทศไทย รายนามนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น รายนามนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รายนามผู้ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยต่างๆ รายนามนักวิจัยอาวุโสที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้เสนอรายชื่อ และรายนามคณาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ หลังจากนั้น สกว. จะเชิญให้เขียนข้อเสนอโครงการฉบับเต็มเพื่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินก่อนทำสัญญารับทุนต่อไป

5. ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น (Distinguished Research Professor Grant, DPG)

ทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนศาสตราจารย์ที่มีศักยภาพสูง ให้มีโอกาสสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบทางวิชาการสูง และนำองค์ความรู้พื้นฐานที่มีศักยภาพในการต่อยอดงานวิจัย เชื่อมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์ ทั้งในภาคการผลิตและบริการ และ/หรือภาคสังคมโดยรวม รวมทั้งสนับสนุนโจทย์วิจัยที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล เพื่อผลักดันให้ประเทศก้าวหน้าด้วยนวัตกรรม

คุณสมบัติของผู้สมัครทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น จะต้องเป็นศาสตราจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว และปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เป็นผู้ที่มีผลงานที่มีคุณภาพสูง สามารถสร้างผลกระทบต่อวงการวิชาการและ/หรือสังคม มีผลงานด้านการวิจัยในสาขาที่เชี่ยวชาญในระดับแนวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยต้องเป็นผู้ที่ได้รับ   การยอมรับทั้งในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ และเป็นผู้มีศักยภาพในการเชื่อมโยงและต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต ก่อให้เกิดผลงานในรูปแบบสิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านพาณิชย์ และ/หรือการต่อยอดองค์ความรู้ไปใช้ในด้านสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในด้านนโยบาย  ด้านสาธารณะ และด้านชุมชนและพื้นที่

6. ทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ (TRF Extended Research Grant for Utilization)

ทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ ทำให้ผลงานวิจัยมีคุณค่าและจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยอาวุโสที่เคยได้รับทุนและ/หรืออยู่ในระหว่างการรับทุนจากฝ่ายวิชาการ สกว. เพื่อพัฒนาศักยภาพและต่อยอดผลงานที่เกิดจากองค์ความรู้พื้นฐานของผู้เสนอโครงการสู่การใช้ประโยชน์ โดยโจทย์วิจัยต้องนำไปสู่ผลงานที่มีผลกระทบสูงที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์  ด้านชุมชนและพื้นที่ ด้านสาธารณะ หรือด้านนโยบาย หรือสามารถนำไปสู่นวัตกรรม โดยไม่กำหนดสาขาวิชาที่ทำวิจัย

7. ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นทุนที่สนับสนุนโดย สกว. และต้นสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งได้รับผลประเมินคุณภาพดีเยี่ยมให้มีการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศให้แข่งขันระดับนานาชาติ ตลอดจนมีความสามารถในการบริหารจัดการงานวิจัยที่เข้มแข็ง

8. ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Basic Research Grant, DBG)

นอกเหนือจากการขับเคลื่อนการวิจัยพื้นฐาน และเพิ่มจำนวนนักวิจัยที่มีศักยภาพอย่างมีนัยสำคัญ ฝ่ายวิชาการเห็นความจำเป็นที่จะขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่โจทย์วิจัยที่มีลักษณะมุ่งเป้า โดยมุ่งเน้นการตั้งโจทย์วิจัยในลักษณะอิงปัญหา(problem-based) ให้ความสำคัญกับโจทย์ที่เป็นปัญหาเร่งด่วนและ/หรือเป็นความได้เปรียบของประเทศ และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน ฝ่ายวิชาการมีชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้

  1. 8.1 ชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “Natural Product & Drug Discovery”

    เป็นทุนวิจัยซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการค้นพบยาใหม่สำหรับสังคมผู้สูงอายุ โดยให้ความสำคัญกับโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ อาทิ โรคเบาหวาน โรคอัลไซเมอร์ ฯลฯ โดยปัจจุบัน สกว. มีความร่วมมือกับ National Natural Science Foundation of China (NSFC) ในการสร้างและสานต่อความร่วมมือระหว่างนักวิจัยชั้นนำด้านเคมีทางยาทั้งนักวิจัยไทยและนักวิจัยจีน โดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งมีการสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกัน

  2. 8.2 ชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ”

    เป็นทุนวิจัยซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ซึ่งประเทศไทยมีข้อได้เปรียบด้านความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีการกำหนดหัวข้อหลัก 4 หัวข้อคือ 1) การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงการสำรวจไปจนถึงการจัดทำบัญชีรายการเชิงลึก (Inventory Biodiversity) 2) การศึกษาระบบนิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม หรือแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติเช่น ดิน น้ำ ป่า 3) ชีวผลิตภัณฑ์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity-based Bioproducts) และ 4) การแปลงฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ข้อมูลดิจิทัล (Digitization of Biodiversity) โดยปัจจุบัน สกว. มีความร่วมมือกับ Chinese Academy of Sciences (CAS) ในการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยจีนในประเด็น “ความหลากหลายทางชีวภาพ” จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือระหว่างกัน และจะมีการสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกันในระยะต่อไป

  3. 8.3 ชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “National Strategic Disease of Thailand”

    เป็นทุนวิจัยซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ (Non-Communicable Diseases) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของประชากรไทย และกำลังทวีความรุนแรงทั่วโลก ปัจจุบัน สกว. มีความร่วมมือกับ Medical Research Council ของสหราชอาณาจักร ภายใต้โครงการ Newton Fund ในการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยจากประเทศอังกฤษ ซึ่งที่ผ่านมามีการสนับสนุนทุนในประเด็นมะเร็งท่อน้ำดีในปีงบประมาณ 2559 และประเด็นโรคเบาหวานและหัวใจในปีงบประมาณ 2561

9. ทุนวิจัยอื่นๆ

Advanced Fellowship Program (สกว. ร่วมกับ Royal Society) ภายใต้โครงการความร่วมมือ TRF-UK Newton Fund สนับสนุนทุนแก่นักวิจัยซึ่งจบปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 15 ปี ทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี