เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เริ่มสนับสนุนทุนวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยมีพันธกิจหลักในการสร้างนักวิจัยอาชีพให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ และสร้างเครือข่ายวิจัยผ่านกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ โดยสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติรวมทั้งการจดสิทธิบัตรและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสูงในรูปแบบอื่นด้วย ฝ่ายวิชาการ สกว. จึงนับเป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่สนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จนถึงปัจจุบันฝ่ายวิชาการได้สร้างนักวิจัยและทีมวิจัยกว่า 8,900 คน ผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติมาแล้วกว่า 16,200 เรื่อง และมีผลงานวิจัยจำนวนมากที่มีศักยภาพในการต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ทางด้านพาณิชย์ ด้านสาธารณะ ด้านนโยบาย และต่อชุมชน ซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างงานวิจัยพื้นฐานในแต่ละสาขาวิชาให้มีความเข้มแข็ง และขยายเครือข่ายการวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

TRF 25th Anniversary

พันธกิจ

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เริ่มสนับสนุนทุนวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยมีพันธกิจหลักในการสร้างนักวิจัยอาชีพให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ และสร้างเครือข่ายวิจัยผ่านกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ โดยสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติรวมทั้งการจดสิทธิบัตรและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสูงในรูปแบบอื่นด้วย ฝ่ายวิชาการ สกว. จึงนับเป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่สนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จนถึงปัจจุบันฝ่ายวิชาการได้สร้างนักวิจัยและทีมวิจัยกว่า 8,500 คน ผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติมาแล้วกว่า 15,000 เรื่อง และมีผลงานวิจัยจำนวนมากที่มีศักยภาพในการต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ทางด้านพาณิชย์ ด้านสาธารณะ ด้านนโยบาย และต่อชุมชน ซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างงานวิจัยพื้นฐานในแต่ละสาขาวิชาให้มีความเข้มแข็ง และขยายเครือข่ายการวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

บุคลากร

ผู้บริหาร

suthipunศ.นพ.สุทธิพันธ์  จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการ สกว.  
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
suthipunศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สกว.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 เจ้าหน้าที่

pornpimonคุณพรพิมล  กิติมศักดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการอาวุโส

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ 0 2278 8251

 

sujareeคุณสุจารี  สอนง่าย

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการอาวุโส

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

โทรศัพท์ 0 2278 8252

 

chonnapaคุณชลนภา  ชื่นชมรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการอาวุโส

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

โทรศัพท์ 0 2278 8253

 

saengpetchคุณแสงเพ็ชร  อิสสระพานิชกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ 0 2278 8254

 

paemalaคุณแพมาลา อุทะนุต

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ 0 2278 8256

 

siripatคุณสิริภัทร พฤกษ์ไพบูลย์

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

โทรศัพท์ 0 2278 8260

 

varisaraคุณวริศรา ชื่นอารมย์

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

โทรศัพท์ 0 2278 8249

 

kanchanitคุณกานติ์ชนิต วรนัยพินิจ

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

โทรศัพท์ 0 2278 8255

 

hathairatคุณหทัยรัตน์ เชยพร

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริหาร

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ 0 2278 8257

 

prawenaคุณปวีณา นุ่มรอด

เจ้าหน้าที่สนับสนุนทั่วไป

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

โทรศัพท์ 0 2278 8258

 

benjawanคุณเบญจวรรณ สระทองยอด

เจ้าหน้าที่สนับสนุนทั่วไป

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

โทรศัพท์ 0 2278 8259