เกี่ยวกับเรา

พันธกิจ

สร้างนักวิจัยอาชีพให้มีจำนวนมากขึ้นและสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบสูงและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสู่งานวิจัยประยุกต์เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการวิจัยระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานวิจัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

 

 

ความเป็นมา

ฝ่ายวิชาการ สกว. ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการวิจัยพื้นฐานที่เป็นรากฐานของงานวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างฐานที่แข็งแกร่งในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต  โดยเริ่มให้การสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ตามด้วย ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) และทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) ในปี พ.ศ. 2538  และในปี พ.ศ. 2540 ได้สนับสนุนทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ซึ่งต่อมาเรียกว่า ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

 

นอกจากนี้ยังได้ขยายความร่วมมือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2556 ทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษาในระหว่างปี พ.ศ. 2548-2554 และทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยในปี พ.ศ. 2550 ด้วย

 

ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2553 ฝ่ายวิชาการมีนโยบายสนับสนุนทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ โดยให้ความสำคัญกับโจทย์ที่เป็นปัญหาเร่งด่วนและ/หรือเป็นความได้เปรียบของประเทศ ได้แก่ สมุนไพร ยารักษาโรคและสารเสริมสุขภาพ, การพัฒนาเกษตรยั่งยืน, การผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ, การผลิตสัตว์บกเศรษฐกิจ, ชีววิทยาเซลล์ต้นกำเนิดและเวชศาสตร์การฟื้นฟูสภาวะเสื่อม, นาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี และการผลิต การเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปอาหารเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อเป็นสินค้าส่งออกมูลค่าสูง

 

            ในปี พ.ศ. 2550 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้สนับสนุนงบประมาณให้ สกว. เป็นผู้บริหารจัดการทุนวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม  ในการนี้ สกว. ได้จัดสรรงบประมาณให้ฝ่ายวิชาการสนับสนุนโครงการเชื่อมโยงงานวิจัยพื้นฐานกับการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเน้นการนำความรู้จากงานวิจัยพื้นฐานมาพัฒนาต่อยอด เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ในภาคอุตสาหกรรม  ตลอดจนกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่  ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ฝ่ายวิชาการยังได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สกว. เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยนี้จนถึงปี พ.ศ. 2552 รวมจำนวนโครงการที่สนับสนุนทั้งสิ้น 55 โครงการ โดยมีการร่วมทุนจากภาคเอกชนในรูปแบบ in cash จำนวน 17.20 ล้านบาท และรูปแบบ in kind ในด้านสถานที่ โครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือและวัสดุสำหรับการวิจัย 

 

 

            ปี พ.ศ. 2552 นี้ฝ่ายวิชาการได้เริ่มให้มีทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยแก่อาจารย์อาวุโสระดับศาสตราจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการร่วมทุนในลักษณะไตรภาคี ระหว่าง สกว. สกอ. และหน่วยงานต้นสังกัด

 

 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา หน่วยงานต้นสังกัดได้ร่วมสนับสนุนทุนงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ และทุนพัฒนานักวิจัย ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสถาบันหรือหน่วยงานของตนเองให้ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอในสภาวการณ์ที่มีงบประมาณอย่างจำกัด

 

            ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานต้นสังกัดมากกว่า 60 หน่วยงาน ได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในการร่วมมือกับฝ่ายวิชาการ สกว. ในการจัดสรรงบประมาณครึ่งหนึ่งของงบประมาณทั้งหมด โดยทุนที่ได้รับการสนับสนุน ได้แก่ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนพัฒนานักวิจัย ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย และทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และในปีนี้ฝ่ายวิชาการยังได้จัดให้มีทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นเป็นปีแรก เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานที่มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย ได้พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศและแข่งขันกับระดับนานาชาติได้ ตลอดจนมีความสามารถในการบริหารจัดการงานวิจัยได้

 

 

 

จำนวนทุนวิจัยที่ฝ่ายวิชาการ สกว. ให้การสนับสนุนจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รวมจำนวนทั้งสิ้น … ทุน จำแนกตามประเภทของทุนดังนี้

 

     1. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน)                                                                   …          ทุน

     2. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว.-สกอ.)                                      2,999    ทุน

         (พ.ศ. 2545-2556)

     3. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) (พ.ศ. 2537-ปัจจุบัน)                                                         …          ทุน

     4. ทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา (สกว.-สกอ.)          293        ทุน

         (พ.ศ. 2548-2551, 2553-2554)

     5. ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) (พ.ศ. 2538-ปัจจุบัน)                ...          ทุน

     6. ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) (พ.ศ. 2538-ปัจจุบัน)                                            ...          ทุน

     7. ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น (พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน)                                                                 16          ทุน

     8. ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2547-2553)                                                               171        ทุน

     9. ทุนโครงการเชื่อมโยงงานวิจัยพื้นฐานกับการพัฒนาอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2550-2553)                     89         ทุน

 

ผลลัพธ์

ผลผลิตเชิงวิชาการ สามารถผลิตนักวิจัยเข้าสู่วงการวิจัยมากกว่า 7,000 คน มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมากกว่า 12,700 เรื่อง สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่ได้รับแล้วและยื่นจดจำนวน 116 เรื่อง และหนังสือ 212 เล่ม

 

ผลผลิตเชิงคุณภาพ การสนับสนุนทุนอย่างต่อเนื่องเป็นการสร้างบันไดอาชีพให้กับนักวิจัย ก่อให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่มีคุณภาพทั้งในด้านจำนวนและค่า impact factor ที่สูงขึ้น นักวิจัยมีค่า citation และ H-index เพิ่มขึ้น ทำให้ได้เลื่อนตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น มีโอกาสได้รับทุนวิจัยอื่นๆ ที่เข้มแข็งมากขึ้น ตลอดจนได้รับรางวัลระดับนานาชาติและระดับชาติ อาทิ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น, รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติของสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่, 2003 UNESCO Science Prize, The 18th Fukuoka Asian Culture Prizes 2007, Mahidol-B Braun Award, ASEAN Young Scientist and Technologist Award,Asian Innovation Awards, The 2008 ASAIHL-SCOPUS Young ScientistAwards, รางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยประจำปี 2552 จากกระทรวงวัฒนธรรม, รางวัลนักวิทยาศาสตร์สตรีดีเด่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จากบริษัท ลอรีอัล (L’Oréal) ประเทศไทย จำกัด, The Robert O. Bass, รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เป็นต้น

 

ผลกระทบต่อสังคม ก่อให้เกิดความเข็งแกร่งในฐานรากระบบการวิจัยของประเทศ ทั้งการสร้างกำลังคน พัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยพื้นฐาน สร้างระบบการทำวิจัยที่ต่อเนื่อง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความมั่นคงต่อระบบการวิจัยของประเทศให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกันได้ ถึงแม้ผลงานตีพิมพ์ที่เพิ่มขึ้นนั้นยังน้อยหากเปรียบเทียบกับประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน และสิงคโปร์ เป็นต้น 

 

บุคลากร

ผู้บริหาร

suthipunศ.นพ.สุทธิพันธ์  จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการ สกว.  
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
suthipunศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สกว.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 เจ้าหน้าที่

pornpimonคุณพรพิมล  กิติมศักดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการอาวุโส

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ 0 2278 8251

 

sujareeคุณสุจารี  สอนง่าย

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการอาวุโส

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

โทรศัพท์ 0 2278 8252

 

chonnapaคุณชลนภา  ชื่นชมรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการอาวุโส

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

โทรศัพท์ 0 2278 8253

 

saengpetchคุณแสงเพ็ชร  อิสสระพานิชกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ 0 2278 8254

 

paemalaคุณแพมาลา อุทะนุต

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ 0 2278 8256

 

siripatคุณสิริภัทร พฤกษ์ไพบูลย์

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

โทรศัพท์ 0 2278 8260

 

varisaraคุณวริศรา ชื่นอารมย์

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

โทรศัพท์ 0 2278 8249

 

kanchanitคุณกานติ์ชนิต วรนัยพินิจ

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

โทรศัพท์ 0 2278 8255

 

hathairatคุณหทัยรัตน์ เชยพร

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริหาร

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ 0 2278 8257

 

prawenaคุณปวีณา นุ่มรอด

เจ้าหน้าที่สนับสนุนทั่วไป

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

โทรศัพท์ 0 2278 8258

 

benjawanคุณเบญจวรรณ สระทองยอด

เจ้าหน้าที่สนับสนุนทั่วไป

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

โทรศัพท์ 0 2278 8259