ความเป็นมา

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เริ่มสนับสนุนทุนวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยมีพันธกิจหลักในการสร้างนักวิจัยอาชีพให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ และสร้างเครือข่ายวิจัยผ่านกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ โดยสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติรวมทั้งการจดสิทธิบัตรและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสูงในรูปแบบอื่นด้วย ฝ่ายวิชาการ สกว. จึงนับเป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่สนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จนถึงปัจจุบันฝ่ายวิชาการได้สร้างนักวิจัยและทีมวิจัยกว่า 8,900 คน ผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติมาแล้วกว่า 16,200 เรื่อง และมีผลงานวิจัยจำนวนมากที่มีศักยภาพในการต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ทางด้านพาณิชย์ ด้านสาธารณะ ด้านนโยบาย และต่อชุมชน ซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างงานวิจัยพื้นฐานในแต่ละสาขาวิชาให้มีความเข้มแข็ง และขยายเครือข่ายการวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

TRF 25th Anniversary

พันธกิจ

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เริ่มสนับสนุนทุนวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยมีพันธกิจหลักในการสร้างนักวิจัยอาชีพให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ และสร้างเครือข่ายวิจัยผ่านกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ โดยสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติรวมทั้งการจดสิทธิบัตรและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสูงในรูปแบบอื่นด้วย ฝ่ายวิชาการ สกว. จึงนับเป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่สนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จนถึงปัจจุบันฝ่ายวิชาการได้สร้างนักวิจัยและทีมวิจัยกว่า 8,500 คน ผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติมาแล้วกว่า 15,000 เรื่อง และมีผลงานวิจัยจำนวนมากที่มีศักยภาพในการต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ทางด้านพาณิชย์ ด้านสาธารณะ ด้านนโยบาย และต่อชุมชน ซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างงานวิจัยพื้นฐานในแต่ละสาขาวิชาให้มีความเข้มแข็ง และขยายเครือข่ายการวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

บุคลากร

ผู้บริหาร

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8250

รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8200

เจ้าหน้าที่


คุณสุจารี สอนง่าย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8252

คุณชลนภา ชื่นชมรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการอาวุโส
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8253

คุณแสงเพ็ชร อิสสระพานิชกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8254

คุณแพมาลา อุทะนุต

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8256

คุณสิริภัทร พูลสุข

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8260

คุณวริศรา ชื่นอารมย์

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8249

คุณกานติ์ชนิต วรนัยพินิจ

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8255

คุณชญาดา วงศ์วนานุรักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8200 ต่อ 8321

คุณสุธาสินี ศิริมา

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8200 ต่อ 8389

คุณเพ็ญศิริ รัตนสุภา

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8200 ต่อ 8399

คุณปรานวดี แก้วเมือง

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8200 ต่อ 8398

คุณหทัยรัตน์ เชยพร

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริหาร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8257

คุณปวีณา นุ่มรอด

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริหาร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8258

คุณเบญจวรรณ สระทองยอด

เจ้าหน้าที่สนับสนุนทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8259