สถานที่ติดต่อ

mapth

 

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์

979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2278 8249, 51-60

โทรสาร 0 2278 8248

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        

 

 

 

facebook logo

 

 

ติดต่อ