ผู้บริหาร

suthipunศ.นพ.สุทธิพันธ์  จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการ สกว.  
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
suthipunศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สกว.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 เจ้าหน้าที่

pornpimonคุณพรพิมล  กิติมศักดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการอาวุโส

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ 0 2278 8251

 

sujareeคุณสุจารี  สอนง่าย

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการอาวุโส

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

โทรศัพท์ 0 2278 8252

 

chonnapaคุณชลนภา  ชื่นชมรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการอาวุโส

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

โทรศัพท์ 0 2278 8253

 

saengpetchคุณแสงเพ็ชร  อิสสระพานิชกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ 0 2278 8254

 

paemalaคุณแพมาลา อุทะนุต

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ 0 2278 8256

 

siripatคุณสิริภัทร พฤกษ์ไพบูลย์

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

โทรศัพท์ 0 2278 8260

 

varisaraคุณวริศรา ชื่นอารมย์

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

โทรศัพท์ 0 2278 8249

 

kanchanitคุณกานติ์ชนิต วรนัยพินิจ

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

โทรศัพท์ 0 2278 8255

 

hathairatคุณหทัยรัตน์ เชยพร

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริหาร

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ 0 2278 8257

 

prawenaคุณปวีณา นุ่มรอด

เจ้าหน้าที่สนับสนุนทั่วไป

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

โทรศัพท์ 0 2278 8258

 

benjawanคุณเบญจวรรณ สระทองยอด

เจ้าหน้าที่สนับสนุนทั่วไป

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

โทรศัพท์ 0 2278 8259