ผู้บริหาร

suthipunศ.นพ.สุทธิพันธ์  จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการ สกว.  
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
suthipunศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สกว.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

เจ้าหน้าที่


คุณสุจารี สอนง่าย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8252

คุณชลนภา ชื่นชมรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการอาวุโส
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8253

คุณแสงเพ็ชร อิสสระพานิชกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8254

คุณแพมาลา อุทะนุต

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8256

คุณสิริภัทร พูลสุข

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8260

คุณวริศรา ชื่นอารมย์

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8249

คุณกานติ์ชนิต วรนัยพินิจ

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8255

คุณชญาดา วงศ์วนานุรักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8200 ต่อ 8321

คุณสุธาสินี ศิริมา

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8200 ต่อ 8389