บุคลากร

ผู้บริหาร

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8250

รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8200

เจ้าหน้าที่


คุณสุจารี สอนง่าย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8252

คุณชลนภา ชื่นชมรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการอาวุโส
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8253

คุณแสงเพ็ชร อิสสระพานิชกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8254

คุณแพมาลา อุทะนุต

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8256

คุณสิริภัทร พูลสุข

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8260

คุณวริศรา ชื่นอารมย์

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8249

คุณกานติ์ชนิต วรนัยพินิจ

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8255

คุณชญาดา วงศ์วนานุรักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8200 ต่อ 8321

คุณสุธาสินี ศิริมา

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8200 ต่อ 8389

คุณเพ็ญศิริ รัตนสุภา

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8200 ต่อ 8399

คุณปรานวดี แก้วเมือง

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8200 ต่อ 8398

คุณหทัยรัตน์ เชยพร

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริหาร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8257

คุณปวีณา นุ่มรอด

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริหาร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8258

คุณเบญจวรรณ สระทองยอด

เจ้าหน้าที่สนับสนุนทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 2278 8259