ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

รายชื่อผู้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2552-2557  
ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สาขา สถาบัน รูปภาพ
ประจำปี 2557  icon new
1 ศ. ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ ประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล image add
2 ศ. ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ เคมีอินทรีย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย image add
3 ศ. นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น image add
4 ศ. ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ สรีรวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล image add
ประจำปี 2556
1 ศ. ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม อณูชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล  
2 ศ. ดร.เมธี ครองแก้ว เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ประจำปี 2554
1 ศ. ดร.อารันต์ พัฒโนทัย  เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
2 ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ประจำปี 2553
1 ศ. ดร.วันเพ็ญ  ชัยคำภา วิทยาภูมิคุ้มกัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
2 ศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3 ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ประจำปี 2552
1 ศ. ดร. ผาสุก พงษ์ไพจิตร  เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2 ศ. ดร.สายชล เกตุษา เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
3 ศ. อรศิริ ปาณินท์ สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  
4 ศ. ดร.ประเสริฐ โศภน กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
5 ศ. ดร.ปิยะสาร  ประเสริฐธรรม วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

เมธีวิจัยอาวุโส สกว. 

รายชื่อผู้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2538-2557  

เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

สาขา  

สถาบัน  

รูปภาพ  

ประจำปี 2557  icon new      
1 ศ. ดร.อรวรรณ  ชัยลภากุล เคมีวิเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย image add
2 ศ. ดร.สุเทพ  สวนใต้ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ image add
3 รศ. ดร.พูนสุข  ประเสริฐสรรพ์ เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ image add
4 รศ. น.สพ. ดร.อลงกร  อมรศิลป์ สัตวแพทยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  image add
5 ศ. นพ.เกียรติ  รักษ์รุ่งธรรม วิทยาภูมิคุ้มกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย image add
6 ศ. ดร.โสพิศ  วงศ์คำ ชีวเคมีทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น image add
7 ศ. ดร.นพ.ประเสริฐ  เอื้อวรากุล ไวรัสวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล image add
8 ศ. ดร.นพ.นรัตถพล  เจริญพันธุ์ สรีรวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล image add
9 ศ. ดร.ปริญญา  จินดาประเสริฐ วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น image add
10 ศ. ดร.สุเมธ  ชวเดช วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย meetee-sumaeth
11 ศ. ดร.ประยุทธ  อัครเอกฒาลิน วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ image add
12 ศ. ดร.เกื้อ  วงศ์บุญสิน ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย meetee-kua
         
ประจำปี 2556
1 ศ. นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ พันธุศาสตร์คลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2 ศ. ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ ดุริยางคศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3 ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
4 ศ. ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
5 รศ. ดร.บรรจบ ศรีภา พยาธิวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
6 ศ. ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
7 ศ. ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
8 ศ. ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล  
9 ศ. นพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด โปรตีโอมิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
ประจำปี 2555
1 นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
2 ศ. ดร.อัญชลี ทัศนาขจร ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3 ศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
4 ศ. ดร.อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์ ปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
5 ศ. ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ กีฏวิทยาทางการแพทย์และสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
6 ศ. ดร.วันชัย มาลีวงษ์ ปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
7 ศ. ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร พยาธิสรีรวิทยาทางไฟฟ้าของหัวใจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
8 ศ. ดร.สายสมร ลำยอง จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
9 ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เทคโนโลยีพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
10 ศ. ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ประจำปี 2554
1 ศ. นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา และสาขาอายุรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
2 ศ. ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์  วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3 ศ. ดร.ศิราพร ณ ถลาง คติชนวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
4 รศ. สุรพล นาถะพินธุ โบราณคดี  นักวิจัยอิสระ  
5 ศ. ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
6 ศ. ดร.ปริญญา  จินดาประเสริฐ วิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
7 ศ. ดร.เวช ชูโชติ ปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
8 ศ. ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์         เคมีพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
9 ศ. ดร.รื่นฤทัย  สัจจพันธุ์ วรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
10 ศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
11 ศ. ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ประจำปี 2553
1 ศ. นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ พันธุศาสตร์คลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2 ศ. ดร.ธวัชชัย ตันฑุลานิ เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3 ศ. ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์  ภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
4 ศ. ดร.สุวิมล ว่องวาณิช การวิจัยและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
5 รศ. ดร.สุภา หารหนองบัว เคมีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
6 ศ. นพ.ธีระ ทองสง เวชศาสตร์มารดาและทารก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
7 ศ. ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์ วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
8 ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
9 ศ. ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส มนุษยพันธุศาสตร์และอณูชีววิทยาการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
10 ศ. นพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด โปรตีโอมิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
11 ศ. ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์ ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
ประจำปี 2552
1 ศ. ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ เคมีอินทรีย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2 รศ. ดร.กาญจนา แก้วเทพ นิเทศศาสตร์/ การสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3 ศ. ดร.ภัสสร ลิมานนท์ ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
4 ศ. ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ กีฏวิทยาทางการแพทย์และสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
5 ศ. ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร พยาธิสรีรวิทยาทางไฟฟ้าของหัวใจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
6 ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เทคโนโลยีพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
7 ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
8 ศ. ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
9 ศ. ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์        ประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
10 ศ. ดร.โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์  วิทยาภูมิคุ้มกัน มหาวิทยาลัยมหิดล  
11 ศ. นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล  อายุรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  
12 ศ. วิโชค มุกดามณี   จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ประจำปี 2551
1 ศ. ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร อณูพันธุศาสตร์มนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2 ศ. นพ.อนันต์ ศรีเกียรติขจร ประสาทวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3 ศ. ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์  วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
4 ศ. ดร.วิเชียร เลาหโกศล  คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
5 ศ. ดร.ภูวดล ทรงประเสริฐ   ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
6 ศ. ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด    เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
7 ศ. ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
8 รศ. ดร.มารค ตามไท   ปรัชญา มหาวิทยาลัยพายัพ  
9 ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา อายุรศาสตร์ (โรคหัวใจหลอดเลือดและเมเทบอลิซึม) มหาวิทยาลัยมหิดล  
10 ศ. ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์         พอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
11 ศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล  อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
12 ศ. ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
13 ศ. ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ประจำปี 2550
1 ศ. น.สพ.มงคล เตชะกำพุ เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์สัตว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2 ศ. ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3 ศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
4 ศ. ดร.สุดา เกียรติกำจรวงศ์ พอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
5 ศ. ดร. ธวัชชัย ตันฑุลานิ เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
6 ศ. ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
7 ศ. ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
8 ศ. ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
9 รศ. ดร.สุภา หารหนองบัว เคมีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
10 ศ. ดร.อารันต์ พัฒโนทัย  พืชไร่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
11 ศ. นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ระบาดวิทยาคลินิกและวิจัยเชิงสังเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
12 ศ. นพ.ธีระ ทองสง เวชศาสตร์มารดาและทารก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
13 ศ. ดร.สมบัติ จันทรวงศ์ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
14 ศ. ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร การสื่อสารทางการเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
15 ศ. ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ สรีรวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล  
16 ศ. ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส มนุษยพันธุศาสตร์และอณูชีววิทยาการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
17 รศ. ดร.ดวงมน จิตร์จำนงค์ วรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
18 ศ. ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์ วิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
19 ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
20 ศ. ชวน เพชรแก้ว วรรณกรรมไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  
ประจำปี 2549
1 ศ. ดร.สุพจน์ หารหนองบัว เคมีเชิงฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2 ศ. ดร.กาญจนา แก้วเทพ นิเทศศาสตร์/การสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3 ศ. ดร.เบญจวรรณ  ฤกษ์เกษม พืชไร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
4 ศ. ดร.ยศ สันตสมบัติ มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
5 ศ. พญ.อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ โลหิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล  
6 ศ. ดร.โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์ วิทยาภูมิคุ้มกัน มหาวิทยาลัยมหิดล  
7 ศ. ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ ประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
8 ศ. ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ ไวรัสวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล  
9 ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ประจำปี 2548
1 ศ. ดร.นพ. อภิวัฒน์ มุทิรางกูร อณูพันธุศาสตร์มนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2 ศ. ดร.สายชล เกตุษา เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
3 ศ. ดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ ไรศัตรูพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
4 ศ. ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล เคมีเชิงฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
5 ศ. ดร.ทวี ตันฆศิริ วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
6 รศ. ดร.ณรงค์ศักดิ์ ชัยชิต เอ็กซเรย์คริสตัลโลกราฟี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
7 ศ. ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
8 ศ. นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ ธาลัสซีเมียและโลหิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล  
9 ศ. นพ.สุรพล อิสรไกรศีล เซลล์ต้นกำเนิดบำบัดและโลหิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล  
10 ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
11 ศ. ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ประจำปี 2547
1 ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ ไวรัสวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2 ศ. ดร.สุดา เกียรติกำจรวงศ์ พอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3 ศ. ดร.ปิยะสาร  ประเสริฐธรรม วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
4 ศ. ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
5 ศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
6 ศ. นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ระบาดวิทยาคลินิกและวิจัยเชิงสังเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
7 ศ. ดร.อารันต์ พัฒโนทัย  พืชไร่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
8 ศ. ดร.เกตุ  กรุดพันธ์ เคมีวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
9 ศ. ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร การบริหารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
10 ศ. ดร.ประเสริฐ โศภน เซลล์ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล  
11 ศ. ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ วิทยาการโปรตีน มหาวิทยาลัยมหิดล  
12 ศ. ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ ต่อมไร้ท่อ มหาวิทยาลัยมหิดล  
13 ศ. นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล การจัดการความรู้ด้านสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล  
14 รศ. ดร.ดวงมน จิตร์จำนงค์ วรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ประจำปี 2546
1 ศ. ดร.สุพจน์ หารหนองบัว เคมีเชิงฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2 ศ. ดร.พีระศักดิ์   ศรีนิเวศน์ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
3 ศ. ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
4 ศ. นพ.ธีระ ศิริสันธนะ อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
5 ศ. ดร.ถิรพัฒน์  วิลัยทอง ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
6 ศ. ดร.สมชาติ  โสภณรณฤทธิ์ เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
7 ศ. ดร.สกล  พันธุ์ยิ้ม อณูชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล  
8 นพ.ปรีดา  มาลาสิทธิ์ วิทยาภูมิคุ้มกัน มหาวิทยาลัยมหิดล  
9 ศ. ดร.วันเพ็ญ  ชัยคำภา วิทยาภูมิคุ้มกัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
10 ศ. นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
11 ศ. ดร.วิชัย  ริ้วตระกูล เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
12 ศ. ดร.รพีพรรณ  วิทิตสุวรรณกุล  ชีวเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
13 ศ. ดร.สุทัศน์ ยกส้าน ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
14 ศ. ดร.วัลลภ  สุระกำพลธร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง